Informacje Danel s.c.

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Danel s.c. z siedzibą 43-346 Bielsko-Biała Katowicka 19 (zwany dalej Administratorem lub Danel s.c.). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: danelsc@op.pl, telefonicznie pod numerem 33 815 01 03 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty jak i zawarcia umowy ubezpieczenia.

W celach związanych z kompleksową obsługą ubezpieczeniową, polegającą na przygotowywaniu ofert ubezpieczenia, wystawianiu polis, przypominaniu o terminach polis ubezpieczeniowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym przestaną być konieczne do wykonywania obsługi ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: Towarzystwa Ubezpieczeniowe doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty świadczące usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa, jak np. Komisja Nadzoru Finansowego. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Danel s.c. zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby natomiast taki transfer Pana/Pani danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Danel s.c. z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Danel s.c. zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) - w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,

  3. wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  4. przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Partnerzy